top of page

הסכם לתשלום שכר טרחה -תאונות דרכים

         בין :  טפסים                                   (להלן:" הלקוח") מצד אחד

        לבין : עו"ד אושרת שרמן                                           ( להלן: "עוה"ד") מצד שני

 

היות והלקוח פנה אל עוה"ד  ובקש לטפל עבורו בתביעת פיצויים בקשר לנזקי גוף שנגרמו לו עקב התאונה מיום    XXXX  ועוה"ד ניאות ליטול  על עצמו את הטיפול בעניינו של הלקוח, כאמור לעיל, הכל בכפוף לתניות הסכם זה ולפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

כל האמור בהסכם זה ובסעיפים הבאים מתייחס לסכומים שיתקבלו בפשרה, בדרישה לפני הגשת תביעה או לאחריה ו/או בעקבות פסק דין. השיעורים הנקובים להלן ישולמו מסכומי ה"ברוטו" דהיינו לפני ניכוי מס או ניכוי כל חוב אחר בו חב/ה הלקוח/ה לגורם המשלם או לכל גורם אחר. לסכומים ו/או לאחוזים הנקובים בהסכם זה יתווסף מע"מ כחוק.

 

ביחס לתביעה המתנהלת ע"פ חוק הפלת"ד-הוסכם בין הלקוח ועוה"ד שתשלום שכר טרחת עורך הדין ישתלם לעוה"ד באחוזים מתוך הסכום הכולל שיקבל הלקוח ו/או הסכום הכולל שיפסק לטובת הלקוח ע"י בית המשפט  (כולל מקדמות ותשלומים תכופים) כדלקמן:

 

8% + מע"מ במקרה של פשרה לפני הגשת תביעה לבית המשפט

11% + מע"מ במקרה של פשרה לאחר הגשת כתב תביעה לבית המשפט ולפני דיון בבית המשפט ( להלן: "דיון"- ישיבת קדם משפט או הוכחות)

13% + מע"מ מכל סכום ברוטו שיפסק לטובת הלקוח בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט בערכאה ראשונה, ללא כל קשר לתוצאות הערעור.

 

ככל ועוה"ד יפעל למיצוי זכויות וגביית תגמול ו/או פיצוי ו/או שיפוי לפי חוק חוזה ביטוח ( לרבות פוליסות ביטוח תאונות אישיות, ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות וכיוצ"ב ), מוסכם כי שכר הטרחה יחושב על בסיס מלוא הסכומים שיגיעו ללקוח מכל מקור בו יטפל עורך הדין ובמקרה זה שכ"ט יהיה כדלקמן:

 

17% + מע"מ במקרה של קבלת התגמולים ללא צורך בתביעה לבית המשפט הרלוונטי בתביעות הביטוח השונות.

22% + מע"מ במקרה של פשרה לאחר הגשת תביעה לבית המשפט הרלוונטי בתביעות הביטוח השונות.

 

ביחס לסעיף 3 לעיל - עבור הוצאות ייצוג בכל ערכאה משפטית ו/או מעין שיפוטית ו/או שימוע באשר הוא, ישולם סך של 400 ₪ בתוספת מע"מ עבור כל אחד מהם.

 

שכר הטרחה אינו כולל טיפול בהגשת תביעה לדמי פגיעה ו/או גמלת נכות ו/או נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי ו/או כל ערר על קביעת המוסד לביטוח לאומי לוועדות רפואיות. במידה והלקוח יבקש מעוה"ד טיפול בעניינים אלו – יערך בין הצדדים הסכם נפרד בגינם.

 

שכר טרחה לעניין הליכי ערעור ו/או הוצל"פ יקבע כדלקמן:

שכר הטרחה הנ"ל חל על הערכאה הראשונה בלבד ואינו כולל הליכי ערעור מכל סוג שהוא או הוצל"פ.

במידה והלקוח ירצה שעוה"ד ימשיך לייצגו עם בערכאת הערעור, בין כמערער ובין כמשיב או מערער שכנגד בערעור שיוגש על ידי חברת הביטוח, ייקבע שכר הטרחה לערכאת הערעור בהסכם נפרד.

בתוצאות הערעור לא יהיה לפגוע בשכר הטרחה בגין הייצוג בערכאה הראשונה כאמור בהסכם זה.

 

יודגש כי שכר הטרחה לא כולל הוצאות חוץ, הוצאות משרדיות (כגון שליחויות, צילומי מסמכים, הוצאות נסיעות מחוץ לעיר, אש"ל וכיו"ב) וכן מע"מ, שיחולו על הלקוח.

 

שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט שנפסק בפסק דין ו/או בהחלטות ביניים על ידי בית משפט ו/או בית דין ו/או כל ערכאה שיפוטית אחרת יהיה שייך לעוה"ד ללא קשר לאמור בשאר הסעיפים בהסכם זה.

 

במידה והלקוח יחליט להפסיק את טיפולו של עוה"ד בתביעה לפני קבלת הפיצויים יחולו ההוראות כדלקמן:

 

במידה והפסקת הטיפול תהיה לפני הגשת תביעה לבית המשפט, ישלם הלקוח לעוה"ד שכר טרחה בשיעור של 33.3% (1/3) משכר הטרחה המוסכם בסעיף 2 ו/או 3 להסכם זה.

במידה והלקוח יחליט להפסיק את טיפולו של עוה"ד בתביעה בשלב שלאחר הגשת התביעה ולפני הדיון בבית המשפט, ישלם הלקוח לעוה"ד שכר טרחה בשיעור של 50% (מחצית) משכר הטרחה המוסכם בסעיף 2 ו/או 3 להסכם זה.

במידה והלקוח יחליט להפסיק את טיפולו של עוה"ד בתביעה בשלב שלאחר קדם המשפט הראשון ועד לסיום הראיות, ישלם הלקוח לעוה"ד שכר טרחה בשיעור של 66.66% (2/3) משכר הטרחה המוסכם בסעיף 2 ו/או 3 להסכם זה.

הלקוח מתחייב להמציא לעוה"ד התחייבות בלתי חוזרת של עוה"ד החדש שבחר בו לייצגו באותו עניין, לפיה יעביר עורך הדין החדש מתוך כספי הפיצויים שיגיעו ללקוח, את שכר הטרחה שמגיע לעוה"ד על פי הסכם זה, וזאת מתוך הסכום הראשון שיתקבל עבור הלקוח מצד הנתבע. בלי לפגוע באמור, חתימת הלקוח על הסכם זה מהווה הוראת בלתי חוזרת של הלקוח לחברת הביטוח להעביר לעוה"ד את המגיע לו לפי הסכם זה.

 

במידה והנתבעים הציעו ללקוח פשרה בסכום הפיצויים מסוים ועוה"ד המליץ ללקוח להתפשר בסכום הנ"ל, והלקוח סירב לקבל את המלצת עוה"ד , יהיה עוה"ד זכאי לשכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיפים 9 א-ג לעיל מתוך כספי הפיצויים שיקבל הלקוח מהנתבעים (ישירות או באמצעות עוה"ד הנעבר) או מסכום הפשרה שהומלץ ע"י עוה"ד כאמור לעיל שהלקוח סירב לקבלו, בשיעורים שפורטו לעיל, לפי הגבוה מבין השניים.

 

חתימת הלקוח על הסכם זה תיחשב כהוראה בלתי חוזרת למשלם הפיצויים ו/או לנתבע/ים ו/או לעו"ד אחר אליו יועבר הייצוג, הכל לפי העניין, לשלם לעוה"ד כל סכום שיגיע לו לפי הסכם זה בהתאם לכתב דרישה שיתבסס על הוראות הסכם זה, אף אם עד אותה שעה טרם הועברו הכספים לידי הלקוח או לצד ג' לפי פקודתו או לידי עו"ד אחר שיימנה הלקוח.

 

כל מחלוקת או סכסוך בקשר לשכר הטרחה המגיע לעוה"ד הח"מ בגין הטיפול בתביעה יימסר לבוררות מוסכמת בפני בורר דן יחיד שימונה ע"י יו"ר ועד המחוז של לשכת עוה"ד בו מצוי משרדו של עוה"ד. ידוע ללקוח כי הסכם זה מהווה אף "הסכם בוררות" לכל דבר עניין. על הבוררות יחולו הוראות התוספת לחוק הבוררות התשכ"ח-1968.

 

 

   ולראייה באנו על החתום       

.

bottom of page