top of page

תקנון ומדיניות 

בכך שאת/ה מתחבר/ת לאתר משרד עורכי דין  אושרת ודורון שרמן, את/ה מסכים/ה לתנאים הבאים:

תנאים ושירות:


המסמך  שלפניך מהווה הסכם בנוגע לפעילות, השימוש והשירותים המוצעים לך באתר משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן. השירותים הניתנים לך במסגרת האתר מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי או מחלוקת את כל התנאים הכלולים במסמך זה. עצם שימושך או של מי מטעמך באתר, יהווה אישור להסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אינך רשאי לעשות שימוש בו, או בשירותיו כלל.


התוכן באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי של עורך דין. יש לציין שכל פעולה שנעשית באתר זה על פי המידע והפרטים האמורים באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה, השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן ו/או עובדיו ובין המשתמש. משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה.
 

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי תכנים או  חלק מהתכנים המצויים באתר, בלא קבלת הסכמת משרד עורכי דין  אושרת ודורון שרמן מראש ובכתב.

כללי:

1. מסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד.

2. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

3. להלן מדיניות הפרטיות והתקנון באתר הבית של ״משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן״ שכתובתו https://www.shermanlaw4u.com  להלן: ״האתר״ ו/או ״משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן״.

4. מטרת מדיניות פרטיות ותקנון אתר זה הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים באתר לרבות המידע שנמסר למשרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן במסגרת השימוש באתר.

5. אנא קראו את תקנון תנאי השימוש באתר המוצג לפניכם בעיון לפני השימוש באתר ולפני הזנת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת, טלפון דוא"ל וכו') באמצעות האתר.

6. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.

7. משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן רשאי, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים.

8. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו 08-6438844 שהינו מוקד טלפוני הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר זה או בכל נושא משפטי אחר.

9. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן בעיון, וזאת מאחר שרישום ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן ולכך שתהליך הרישום באתר זה יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

10. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

11. משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן רשאי לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות שהוא מעניק ללקוחותיו. סקר שביעות רצון יכול שיהיה במייל ו/או בטלפון והפרטים שהלקוח מוסר בעת ההזמנה ישמשו את משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן לשם ביצוע הסקר.

 

שעות הפעילות באתר משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן:

12. שעות פעילות הינן כדלקמן: ימים א' – ה' : 08:00-17:00.

13. הרישום באתר משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן אפשרי 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

14. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות שעות פעילות האתר, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן.

התשלום:

15.משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן שומרים לעצמם את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שיבחרו לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

16.משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן שומרים לעצמם את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים לפי שיקול דעתם הבלעדי ובכל עת כפי שיראה להם.

ביטול ושינוי הזמנה:

17.ביטול רישום לייצוג מטעם המשרד/ לקורס להלן :  שירות  יהיה בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) הקובעות במפורש כי פרק הזמן לביטול השתתפות בשירות  הוא בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות. עוד קובעת תקנה 2(3) לתקנות כי אם הביטול נעשה כדין, דמי הביטול יהיו 5% או 100 ₪ ע"פ הגבוה מביניהם.

18. יובהר כי ככל שהביטול נעשה שלא בזמנים הקבועים בתקנות אזי המזמין ישלם דמי ביטול בסך 50% מסכום העסקה וזאת על פי החוזה המוסכם בין הצדדים (להלן: "תקנון האתר").

אבטחת מידע:

19. אתר משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

 20. הנכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש אשר יפגעו באתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

21. משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן שומר לעצמו את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על-ידי רשות מוסמכת על פי כל דין; (2) לאכוף את תנאי השימוש.

22.  מובהר בזאת, כי אתר משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

23. משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן לא ישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, במידה ומידע זה יחשף ע"י גורם אחר.

איסוף מידע/פרטיות:

24. משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן עשוי לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידם כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:

א. "מידע אקטיבי" – מידע (כגון: שם, תעודת זהות, טלפון,כתובת, מספר כרטיס אשראי, דוא"ל וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום לצפייה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים), פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב). לעניין זה נציין כי במהלך הצפייה והשימוש באתר ישנם תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפייה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, במסגרתו ייתכן והמשתמש יידרש למסור פרטים אישיים (אלא אם כן משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן יחליט אחרת במועד כלשהו). מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו.

ב. "מידע פאסיבי" – מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש, אתרים ותכנים מועדפים על הגולש ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון קוקיס ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט אולם החברה אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו.

25. יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמתך וברצונך ולא חלה עליך כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמך והנך לא חייב למלא את השדות המיועדים למידע כאמור ו/או חלקו, אולם יש תוכן באתר שתהיה חייב למלא את פרטייך האישיים כדי לצפות בו.

26. השימוש באתר ואישורך לקבל דיוור תוכן פרסומי מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת ממשרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן ו/או מי מטעמו, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת למשרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן במהלך הרישום לאתר, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירת באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למשרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן את פרטיך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות.

27. משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן ישמור את המידע שייאסף במאגריה והוא יהיה רשאי להשתמש בו לפי ראות עיניו במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

שליחת עדכונים ומידע פרסומי:

28. על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה לניוזלטר לקוחות משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמש מאשר למשרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן (להלן – "מאגר המידע") וכן מאשר המשתמש כי משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן יהיה רשאי לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע למשרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן, למוצריו, להטבות הניתנות על ידיו (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.

29. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך למשרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן, והמשרד יפעל בהתאם להודעת המשתמש, תוך 7 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלו ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן בודק את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמש והוא רשאי לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במסמך זה לעיל.

שרת:

30. יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.

קניין רוחני:

31. הקניין הרוחני באתר משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית למשרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן.

32. זכויות הקניין הרוחני של משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן  כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .

33. אתר משרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן שומר על כל זכויותיו וקנייניו בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו.

34. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

35. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך ממשרד עורכי דין אושרת ודורון שרמן מראש ובכתב.

אתרים של צדדים שלישיים:

36. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ועל המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בעניין.

הדין החל:

37. על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר וכל הקשור בו יהיה בבתי המשפט בישראל, מחוז דרום בית משפט השלום בקריית גת.

38. בעצם השימוש באתר אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאיו.

bottom of page